Komunikat

Jak otrzymać pomoc w związku z koronawirusem

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
27-03-2020
Burmistrz Wolborza informuje o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Wolbórz. 
zdjęcie
Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem Burmistrza Wolborza NR 21/2020 z dnia 25 marca 2020 r. określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Wolbórz.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Wolbórz w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:
  • 1)    Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:
a)    dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł netto;
b)    dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę w rodzinie.
  • 2)    Pomoc niepieniężną:
a)    pomoc w zapewnieniu i dostarczaniu posiłku lub produktów spożywczych;
b)    pomoc w zakupie i dostarczaniu leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;
c)    udzielenie schronienia;
d)    pomoc w zakupie odzieży i artykułów gospodarstwa domowego;
e)    interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;
f)     kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
g)    indentyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką.

Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
Koszt pomocy niepieniężnej określonej pkt 2 lit. „a”, „b”, „d” ponosi Wnioskodawca.

Burmistrz Wolborza informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Wolbórz następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu w formie:
  • elektornicznej na adres: mops@mopswolborz.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: MOPS_WOLBORZ/SkrytkaESP
  • telefonicznie: 44 6164478

Burmistrz Wolborza
Andrzej Jaros

Załączniki artykułu

← powrót