Nabór rachmistrzów terenowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
26-06-2020
Burmistrz Wolborza, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.
zdjęcie
Na podstawie art. 19 ust.1 pkt  4 i art. 20  ustawy z dnia  31 lipca 2019r. r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1728) 
ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Wolbórz.


Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

      1)     być osobą pełnoletnią
      2)     posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
      3)     zamieszkiwać  na terenie Gminy Wolbórz,
      4)     posługiwać się językiem polskim w mowie i słowie,
      5)     nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Szkolenia odbędą się w terminie 3.08.2020 – 11.09.2020r.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin  na rachmistrza po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydat na rachmistrza terenowego jest wpisany na listę kandydatów prowadzoną przez  Gminnego Komisarza Spisowego, pod warunkiem że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisu zostanie zobowiązany do złożenia przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.  
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Łodzi. Rachmistrz będzie wykonywać prace spisowe  z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, w które zostanie wyposażony.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza (zał.1)
2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo lub   umyślne przestępstwo skarbowe. (zał. nr 2)
4) informację dotyczącą RODO (zał.3)

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie od 15 czerwca 2020r.  do 08 lipca 2020 r. w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Wolborzu, pl. Jagiełły 28  lub za pośrednictwem poczty ( w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.44 6164 241 wew. 36 – osoba do kontaktu  Elżbieta Walaszkiewicz.

Gminny Komisarz Spisowy
Andrzej Jaros

Załączniki artykułu

Załączniki Pobrań: 16
← powrót