Baza Danych Odpadowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
27-11-2019
Przedsiębiorco: wytwarzasz, zbierasz lub transportujesz odpady? prowadzisz ewidencję odpadów? Zobligowany jesteś do uzyskania wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych 
zdjęcie
Burmistrz Wolborza przypomina o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż odpady komunalne wpisu do BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (zwanej dalej BDO).

W dniu 24 stycznia 2018 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło BDO. Wraz z bazą utworzony został Rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Powyższy Rejestr jest prowadzony przez marszałków województw. Podstawą prawną działania Rejestru jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 50 ww. ustawy wniosek o wpis zobowiązani są złożyć m.in. wytwórcy odpadów, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Według ustawy o odpadach: wytwórcą odpadów - jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
Zatem każdy podmiot, który posiada ewidencję odpadów lub posługuje się kartami przekazania odpadów podlega obowiązkowemu wpisowi do BDO.

UWAGA! Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. l ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru zwolniono m.in. podmioty nie zobowiązane do prowadzenia, ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, czy podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych oraz transportujących wytworzone przez siebie odpady.

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 6 lit. g ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. l ww. ustawy powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące Rejestru BDO można uzyskać na stronach internetowych: 

www.bdo.mos.gov.pl oraz www.lodzkie.pl

oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
tel.: (42) 663 35 52, (42) 663 34 64, (42) 663 35 41.
e-mail: info@lodzkie.pl
← powrót