Dziś jest r.

baner

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Drukuj

                        Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:  
Ustalaniem uprawnień oraz wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu.

Wnioski na okres świadczeniowy 2017/2018 należy składać od dnia 01.08.2017 r.

Podstawą ustalenia prawa do świadczeń jest dochód pełnoletnich członków rodziny uzyskany w 2016 r.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek należy udokumentować załączając:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy uprawnionego)
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego albo osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawniona miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
     

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu - Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Sportowa 7, w godzinach od 7:30 do 15:30 a także pod numerem telefonu:  044-616-44-78.

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 489 ze zm. )
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1518 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  kwoty 725,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1. do ukończenia 18 roku życia, albo
2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub
w szkole wyższej;
3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
2. zawarła związek małżeński,
3. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym), a także w szkole wojskowej lub w innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo przebywa w rodzinie zastępczej,


Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.