Dziś jest r.

baner

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Drukuj

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
 w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł;
 do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia - wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe;
 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł;
 jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (według ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie);
2. zawarła związek małżeński.
Wymagane dokumenty dla świadczeń alimentacyjnych
 wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć odpowiednio:
 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych)
 zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny
 zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
 oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku
Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Katalog źródeł utraty dochodu
1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania
6. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
7. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
8. utrata świadczenia rodzicielskiego
9. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
10. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Katalog źródeł uzyskania dochodu
1. zakończenie urlopu wychowawczego,
2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia
6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
9. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
W sytuacji uzyskania dochodu należy przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następny po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu przysługują również za wrzesień.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu, wyjazdu członka rodziny osoby uprawnionej poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na (kolejny) nowy okres świadczeniowy należy składać od dnia 1 sierpnia (od dnia 1 lipca drogą elektroniczną) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7, pok. Nr 3 w godz. od 7:30 o 15:30.
Formularze wniosku i załączników są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w zakładce „dokumenty do pobrania” oraz pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego